به سایت اسفنج پیشرو پلیمر پارس خوش آمدید!

محصولات اسفنج پلیمر

اسفنج 17 کیلویی پلیمر

اسفنج ها انواع مختلفی دارند که باتوجه به سختی و نرمی، در ساختار مبل ها استفاده می شوند. برای مثال از اسفنج 17 کیلویی در دسته مبل استفاده می شود.

اسفنج پلیمر با استفاده از مواد اولیه درجه یک، انواع اسفنج را تولید کرده و با بهترین قیمت و کیفیت به بازار عرضه می نماید.

اسفنج 17 کیلویی پلیمر
اسفنج 20 کیلویی

اسفنج 20 کیلویی پلیمر

اسفنج ها انواع مختلفی دارند که باتوجه به سختی و نرمی، در ساختار مبل ها استفاده می شوند. برای مثال از اسفنج 20 کیلویی در دسته مبل استفاده می شود.

اسفنج پلیمر با استفاده از مواد اولیه درجه یک، انواع اسفنج را تولید کرده و با بهترین قیمت و کیفیت به بازار عرضه می نماید.

اسفنج 25 کیلویی پلیمر

اسفنج ها انواع مختلفی دارند که باتوجه به سختی و نرمی، در ساختار مبل ها استفاده می شوند. برای مثال از اسفنج 25 کیلویی در پشتی مبل و دسته مبل استفاده می شود.

اسفنج پلیمر با استفاده از مواد اولیه درجه یک، انواع اسفنج را تولید کرده و با بهترین قیمت و کیفیت به بازار عرضه می نماید.

اسفنج 25 کیلویی
اسفنج 30 کیلویی

اسفنج 30 کیلویی ویژه پلیمر

اسفنج ها انواع مختلفی دارند که باتوجه به سختی و نرمی، در ساختار مبل ها استفاده می شوند. برای مثال از اسفنج 30 کیلویی ویژه در کف یا نشیمن گاه مبل استفاده می شود.

اسفنج پلیمر با استفاده از مواد اولیه درجه یک، انواع اسفنج را تولید کرده و با بهترین قیمت و کیفیت به بازار عرضه می نماید.

اسفنج 30 کیلویی یورولوکس پلیمر

اسفنج ها انواع مختلفی دارند که باتوجه به سختی و نرمی، در ساختار مبل ها استفاده می شوند. برای مثال از اسفنج 30 کیلویی یورولوکس در کف یا نشیمن گاه مبل استفاده می شود.

اسفنج پلیمر با استفاده از مواد اولیه درجه یک، انواع اسفنج را تولید کرده و با بهترین قیمت و کیفیت به بازار عرضه می نماید

اسفنج 30 کیلویی یورولوکس
اسفنج پیشرو پلیمر پارس

اسفنج 35 کیلویی ویژه پلیمر

اسفنج ها انواع مختلفی دارند که باتوجه به سختی و نرمی، در ساختار مبل ها استفاده می شوند. برای مثال از اسفنج 35 کیلویی ویژه در کف یا نشیمن گاه مبل استفاده می شود.

اسفنج پلیمر با استفاده از مواد اولیه درجه یک، انواع اسفنج را تولید کرده و با بهترین قیمت و کیفیت به بازار عرضه می نماید.